Настройки для людей с ограниченными возможностями

התמכרות אוקסיקונטין

גמילה מאוקסיקודון

Oxycodone Addiction Treatment התמכרות לאוקסיקונטין אוקסיאונטין משמשת כתרופה לטיפול בכאב, והיא בעלת השפעה ממושכת ולא מיידית כך שהתמכרות לאוקסיקונטין היא אפשרית בשימוש ממושך. היות והתרופה היא בעלת השפעה מהותית על מערכת העצבים, בדומה לסמים אופיאטים נוספים כגון הסם אופיום, הרי ...